Ky website është krijuar nga Lëvizja Europiane në Serbi (European Movement in Serbia) me mbështetjen e Fondit Europian për Ballkanin (European Fund for the Balkans), si pjesë e nismës “Drejt politikave të miqësisë Serbo-Shqiptare” në bashkëpunim me Institutin për Filozofi dhe Teori Shoqërore (Institute for Philosophy and Social Theory) nga Beogradi dhe është pjesë e një projekti më të madh “Demokratizimi dhe Pajtimi në Ballkanin Perëndimor” (Democratization and Reconciliation in the Western Balkans). Ky projekt i rrjetit Jean Monnet ka si synim krijimin e një partneriteti të disa institucioneve të larta, organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve kërkimore me qëllim për të zbuluar përse politikat demokratizuese të BE kanë dështuar në nxitjen e miqësisë dhe bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor. Pra, a kanë mundur politikat e përfshirjes së BE, të promovojnë vlera demokratike si toleranca dhe diversiteti në Ballkanin Perëndimor, përveç proçedurave demokratike?

Si përfaqësi zyrtare e Zvicrës, Ambasada mbulon të gjitha çështjet në lidhje me marrëdhëniet diplomatike midis dy vendeve. Ai përfaqëson interesat zvicerane në fushat e çështjeve politike, ekonomike dhe financiare, marrëveshjet ligjore, shkencën, arsimin dhe kulturën.

Lëvizja Europiane në Serbi është një organizatë vullnetare e pavarur e qytetarëve të Serbisë. U themelua më 24 Nëntor 1992 si një organizatë joqeveritare, jopartiake dhe jofitimprurëse. Është një institucion i pavarur i një publiku demokratik që përkrah një integrim Europian paqësor dhe demokratik dhe një Serbi moderne si pjesë të Europës. Kjo organizatë ka më shumë se 600 anëtare individualë dhe 12 anëtarë kolektiv në një rrjet me 14 këshille lokale.

Nga 1993, Lëvizja Europiane në Serbi është anëtare me të drejta të plota të Levizjes Europiane Ndërkombëtare (www.europeanmovement.org), një organizatë ndërkombëtare joqeveritare me një

Sot, Lëvizja Europiane në Serbi është lider në menaxhimin e projekteve, kapacitetin tektik, hulumtimet dhe ekspertizën mbi programet e zhvillimit.

Në harkun kohor të 25 viteve, janë zbatuar më shumë se 250 projekte me përkrahjen e kontribuesëve dhe partnerëve të ndryshëm. Si pjesë e programit të Lëvizjes Europiane në Serbi janë: Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare, Forumi Kërkimor, Forumi Ekonomik, Forumi i Kultures dhe Rinisë, të cilat së bashku mbledhin analistë teorikë dhe praktikantë në fushat e tyre. Lëvizja Europiane në Serbi është themeluesja si edhe Sekretariati i Kuvendit Kombëtar mbi BE në Serbi, një platformë e shoqërisë civile që mbledh më shumë se 700 organizata të shoqërisë civile në pjesmarrjen, monitorimin dhe informinin mbi proçesin e negociatave Serbi-BE.

Sekretariati në Beograd ka një zyrë e cila vepron me 10 punonjës me kohë të plotë dhe më shumë se 100 ekspertë me kohë të pjesshme.

The European Fund for the Balkans is a joint initiative of European foundations (Erste FoundationRobert Bosch Foundation and King Baudouin Foundation) that envisions, runs and supports programmes aimed at strengthening democracy, fostering European integration and affirming the role of the Western Balkans in addressing Europe’s emerging challenges.

The Institute for Philosophy and Social Theory of the University in Belgrade is engaged in systematic and long term research in the fields of philosophy and social theory.

Each theorist and researcher of this institution endeavors to further the development of their respective field of study, such as philosophical anthropology, social theory, history of social ideas, history of philosophy, philosophy of science, philosophy of language, bioethics, sociology of religion, political philosophy, epistemology, ethics, social anthropology, political sociology, sociology of science, etc. Significantly, each of them also strives to contextualize scientific trends in Serbia and the world in an interdisciplinary way.

The research fellows of the Institute are also employed as teachers at the humanities departments of universities in Serbia and the region. The Institute pays special attention and devotes considerable energy to engaging young and talented people, as well as to establishing a dialogue with the larger scientific community through the organization of gatherings, workshops and lectures.

In addition to its primary scientific and research work – done through project cycles – the Institute has a strong publishing house. The texts published in the magazine Philosophy and Society, as well as all the books that come out of the Institute, follow the editorial and scientific policies of the Institute, and are peer-reviewed and edited.

Universiteri i Dubrovnikut (UNIDU) është një ndër universitetet më të reja publike në Kroaci, i themeluar në vitn 2003. Zhvillimi modern i universitetit bazohet mbi një traditë të gjatë e cila nis që nga shekulli i 17 kur u themelua “Collegium Ragusium”, i cili ishte institucioni i parë publik i arsimit të lartë në Republikën e Ragusës (shekulli 14-19). Ditët e sotme, ky universitet shquhet për larmishmërinë e programeve akademike, organizimin dhe pajisjet teknike dhe gjithashtu për pozicionin e veçantë gjeografik. Karakteristikat kryesore të Universitetit të Dubrovnikut janë:

– Realizimi i planit dhe programit arsimor, i cili është tërësisht i pajtueshëm me Deklaratën e Bolonjës;

– Garanci e transferimit të krediteve ECTS dhe e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve;

– Nxitja e përfshirjes së studentëve në proçesin mësimor, projektet kërkimorë, aktivitetet jashtëmësimore dhe gjithashtu organet drejtuese;

– Monitorimi i vazhdueshëm i kualitetit të mësimdhënies i bazuar në një vlerësim reciprok të studentëve dhe pedagogëve;

– Nxitja e përmisimit shkencor dhe edukativ të pedagogëve dhe asistentëve të tyre;

– Monitorimi i nevojave nga ana ekonomike dhe shoqërore në përgatijen e një plani dhe programi të ri edukativ i cili do bazohet mbi traditat kulturore të Dubrovnikut, dhe në të njëjtën kohë prezantimi i një programit të ri dhe modern i cili pritet të krijojë tradita të reja;

– Universiteti i Dubrovnikut është i hapur drejt bashkëpunimit ndërkombëtar me qëllim tërheqjen e studentëve dhe programeve nderkombëtare. Universiteti ka 8 departamente dhe 2 institute; 17 programe studimi të nivelit të parë, 14 programe studimi të nivelit të dytë dhe të tretë dhe 2 programe post-doktoraturë. UNIDU ka 2000 studentë, 255 punonjës (145 pedagogë dhe 110 staf). Momentalisht pritet që UNIDU të ndërtojë për studentët e tyre një konvikt dhe një kampus. Të dyja projektet kanë mbështetjen e qytetit dhe të vendit. Zhvillimi i Dubrovnikut si një “Qytet universitar” është një synim strategjik i rëndesishëm për vetë qytetin dhe Kroacinë.

Shkolla e Teknologjisë dhe e Shkencës në Sarajevë (SSST) u themelua në vitin 2004 si universiteti i parë privat në Bosnjë dhe Hercegovinë ku mësimdhënia dhe provimet kryheshin në Anglisht. Fillimisht, nisi si një universitet i fokusuar në IT, shkenca kompjuterike dhe inxhinieri, por me kalimin e kohës u zgjerua dhe në departamente të tjera si: Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Ekonomi dhe Mjekësi. Të përkushtuar për të siguruar një edukim cilësor, po ashtu dhe njohje dhe konkurencë ndërkombëtare SSST po bashkëpunon me Universitetin e Buckingham (MB), i cili kërkon që SSST të arrijë standartet akademike te Universitetit të Buckingham dhe të Mbretërisë së Bashkuar dhe t’ju ofrojë studentëve një diplomë nga të dyja universitetet. Që nga ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis SSST dhe Universiteti të Buckingham, SSST është përpjekur të arrij përsosmërinë. Trupi pedagogjik është i përbërë nga të rinj të cilët janë diplomuar nga disa prej shkollave dhe programeve më prestigjoze në Europë dhe SHBA. Gjithashtu, trupi pedagogjik është i angazhuar me hulumtime në fushat e tyre duke siguruar që janë në avantazh në fushën e kërkimeve. SSST ka përgatitur studentë të talentuar të cilët kanë vazhduar studimet e tyre të post-doktoraturës në universitetet më të mira ose janë punësuar në pozicione të larta dhe firma të suksesshme brenda dhe jashtë vendit. Përveç standarteve strikte dhe cilësisë që SSST në bashkëpunim me Universitetin e Buckingham, studentët diplomohen me një nivel të lartë në Anglisht dhe Gjermanisht, në mënyrë që ata të përgatiten për tregun kombëtar dhe ndërkombëtar. Të gjithë studentët mund të zgjedhin një specializim, përveç degës së tyre të studimit, duke bërë që ata të kenë më shumë njohuri ose aftësi. SSST ka krijuar disa institute kërkimore si: Instituti Ballkanik për ‘Zgjidhje Konflikti, Përgjegjshmëri dhe Pajtim’ dhe midis të tjerash Qëndra Kërkimore Energji dhe Ujë.

Universiteti i New York Tirana është një ndër universitetet kryesorë në Shqipëri. Është një universitet i vogë privat, i përbërë nga 800 studentë në tre nivele studimi- Bachelor, Master dhe Doktoraturë. Universiteti është i ndarë në 3 fakultete (Fakulteti i Ekonomisë dhe Biznesit, Fakulteti Juridik, i Arteve dhe Shkencave dhe Fakulteti i Informatikës dhe Shkencave Kompjuterike). Ky projekt i Jean Monnet administrohet nga Fakulteti Juridik, i Arteve dhe i Shkencave. Fakulteti ofron një numër diplomash në tre nivele në Juridik, Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Psikologji.

IECOB, or Institute for Central Eastern and Balkan Europe, was founded in 1995 by scholars from different European and American Universities connected through the “Europe and the Balkans International Network”. Since then, IECOB has been active in promoting a yearly Summer School, MA Programmes and vocational courses organised on its own or in cooperation with the Alma Mater-University of Bologna and through these activities IECOB has contributed to the training of more than 900 graduate students. Most of these Alumni are successful in their careers at home or in international institutions and represent a wealth for the networking system of relations promoted and supported by the Institute.  As a result, the Institute can rely on a unique economic, social and political network of individuals and institutes that provide it with high quality politico-diplomatic, legal-economic and linguistic-cultural information, research and training on Central Eastern and Balkan Europe. Furthermore, IECOB, the Alma Mater-University of Bologna and the University of Sarajevo cooperated within interdisciplinary postgraduate studies and Erasmus Mundus programme as well. IECOB also cooperates with ERMA, the European Regional Master in Democracy and Human Rights in SEE of the Universities of Sarajevo and Bologna.

From 2013 to 2016 IECOB has been partner of “di&di” (www.di-di.eu) a European project whose aim was to develop a strategy to support the inclusion of migrant job seekers in the labour market, by combining the fight against discrimination and the valuation of diversity.

IECOB is included in the National Research Institutes Register of the Italian Ministry of Education and Research (MIUR) with the Code n. 58233ANR and has been recognized by the same Ministry (MIUR) among the “Special Scientific Institutes”, according to the Italian Law 8 Oct.. 1996, n. 623/1996.