Ova knjiga je od sličnih drugačija na najmanje tri načina: po tome što je prvi put okupila istraživače sa Univerziteta u Beogradu i Prištini, po tome što su njeni autori mladi naučni radnici i po tome što su svi tekstovi isključivo akademskog karaktera, iako se bave temama koje su politički izuzetno osetljive. Mladi saradnici fakulteta političkih nauka iz Beograda i Prištine uspeli su, bolje od mnogih svojih starijih kolega, da se oslone na najbolje tradicije političkih nauka i da svoje argumente ne traže u političkim stavovima i etničkim sporovima. Kad bi to bilo lako, bilo bi i mnogo više ovakvih dobrih knjiga.

Akademska saradnja tek je jedna od mnogih vidova saradnje koje treba ostvariti da bi albanskosrpski istorijski sukob, na Kosovu i povodom njega, mogao da počne da se približava nekom održivom rešenju. Niko, uključujući autore ovog kvalitetnog zbornika, nema iluziju da će samo pomoću akademske saradnje biti moguće za sobom ostaviti teško breme problema nasleđenih iz prethodnih sukoba i zastrašujući nivo međuetničkog nepoverenja na Kosovu. Takva saradnja je, ipak neophodna, i morala bi da postoji bez obzira na politički kontekst. Ovaj zbornik je prvi i pravi korak u tom dobrom smeru.

______

Ky libër është i ndryshëm nga ato të ngjashmet në të paktën tri mënyra: për herë të parë mblodhi hulumtime nga Universitetet e Beogradit dhe Prishtinës, autorët e tij janë akademikë të rinj dhe të gjitha tekstet janë ekskluzivisht akademike, edhe pse kanë të bëjnë me çështje jashtëzakonisht të ndjeshme në aspektin e politikës. Bashkëpunëtorët e rinj të Departamenteve të Shkencave Politike nga Beogradi dhe Prishtina arritën, më mirë se shumë nga kolegët e tyre të lartë, të mbështeten në traditat më të mira të shkencave politike, pa kërkim të argumenteve të tyre në qëndrimet politike dhe konflikteve etnike. Nëse do të ishte e lehtë, do të kishte shumë më tepër libra të tilla të mirë.

Bashkëpunimi akademik është vetëm njëra ndër mënyrat e shumta të bashkëpunimit që duhet të arrihet për të mundësuar që konflikti historik shqiptaro-serb, në Kosovë dhe për shkak të saj, të jetë më afër një zgjidhje të qëndrueshme. Askush, përfshirë edhe autorët e këtij libri të mirë, nuk kanë iluzion se vetëm bashkëpunimi akademik mund të kapërcej barrën e rëndë të problemeve të trashëguara nga konfliktet e kaluara, si dhe nivelin e frikshëm të mosbesimit ndëretnik në Kosovë. Një bashkëpunim i tillë është megjithatë i nevojshëm dhe ai duhet të ekzistojë pavarësisht nga konteksti politik. Ky libër është hapi i parë dhe i duhur në drejtim të mirë.