Biblioteka: Eseji
Izdavač: plima
Urednik: prof. dr Esad Bajtal
Za izdavača: Jovan Nikolaidis
Design: Gazmend Çitaku
Štampa: IVPE, maj 2015
Tiraž: 500 kom.
Copyright © autor
Sva prava pridržana
Pokrovitelj Projekta: CEKUM

Preuzmi knjigu
DOLLAP – Arian Leka
DOWNLOAD