Figura e armikut :
ripërfytyrimi i marrëdhënieve shqiptaro -serbe
Redaktorë të botimit:
Rigels Halili, Aleksandar Pavlloviq, Armanda Hysa, Adriana Zaharijeviq
Përkthyes:
Anton Berishaj, Agron Bajrami, Naile Mala- Imami, Filip Vukadinoviq
Për botuesin:
Jeton Neziraj
Botues:
Qendra Multimedia, Prishtinë
www.qendra.org / info@qendra.org
Lektura:
Armanda Hysa, Rigels Halili
Korrektura:
Ermirë Vrella
Disenji dhe thyerja grafike:
ishulli
Shtypi:
Printing Press
Ky studim është përgatitur si pjesë e projektit Figura e armikut: ripërfytyrimi i marrëdhënieve
shqiptaro-serbe, të realizuar në kuadër të Programit Rajonal për mbështetjen e kërkimit
shkencor në fushën e shkencave shoqërore në Ballkanin perëndimor (RRPP), të cilin e drejton
Universiteti i Frajburgut (Fryburg) nëpërmjet financimit të Agjensisë Zviceriane për Zhvillim
dhe Bashkëpunim (SDC). Mendimet e shprehura në këto studime janë pikëpamje të autorëve
dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet as të Agjensisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
dhe as të Universitetit të Frajburgut.

Preuzmi knjigu
FIGURA E ARMIKUT:
RIPËRFYTYRIMI I MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-SERBE
DOWNLOAD