Rreth projektit

Kjo faqe në internet është pjesë e nismës “Avancimi i Miqësisë Serbo-Shqiptare: Vënia në dispozicion e përmbajtjes së përbashkët arsimore dhe pajtuese përmes portalit shumëgjuhësh”. Ai përfshin administrimin dhe përmirësimin e një faqe interneti shumëgjuhëshe Miqësia Serbo-Shqiptare dhe zbatohet në bashkëpunim me Institutin për Filozofi dhe Teori Sociale nga Beogradi dhe Lëvizja Evropiane në Serbi, me mbështetjen e Ambasadës Zvicerane në Prishtinë.
Kjo faqe në internet është lansuar fillimisht në 2019 si pjesë e iniciativës “Drejt Politikave të Miqësisë Serbo-Shqiptare” të Lëvizjes Evropiane në Serbi dhe IFDT, e zbatuar me mbështetjen e Fondit Evropian për Ballkanin. Kjo iniciativë paraqiti një fazë përfundimtare të një projekti ambicioz më të gjerë “Demokratizimi dhe Pajtimi në Ballkanin Perëndimor” që është zbatuar në 6 vende të rajonit.

“Drejt politikës së miqësisë serbo-shqiptare” në të cilën merr pjesë Lëvizja Evropiane në Serbi dhe European Fund for the Balkans, dhe që përfaqëson fazën e fundit të projektit ambicioz “Demokratizimi dhe pajtimi në Ballkanin Perëndimor” i cili është duke u implementuar në 6 vende të rajonit.

Si pjesë e këtij projekti, në vitin 2019 vitin e kaluar u botua një broshurë mbi dashurinë dhe miqësinë midis serbëve dhe shqiptarëve në serbisht dhe shqip, e shkruar nga intelektualë të shquar vendorë (http://www.emins.org/wp-content/uploads/2020 /01/Kada-su-se-voleli-Srbi-i-Albanci_web-s.pdf). Libri u shtyp në 30,000 kopje si plotësim i gazetës së përditshme Danas në serbisht dhe Koha Ditore në gjuhën shqipe.

Kjo uebfaqe përmban një bazë të dhënash të gjerë të hyrjes në internet që ofron njohuri gjithëpërfshirëse vizuale, tekstuale dhe dokumentare të marrëdhënieve serbo-shqiptare, dhe që përmban materiale në 3 gjuhë: serbisht, shqip dhe anglisht. Materiali në këtë faqe interneti ka 6 segmente themelore:

libra për marrëdhëniet serbo-shqiptare, që përfshin rreth pesëdhjetë tituj të disponueshëm tërësisht ose pjesërisht, dhe ndër të cilat theks i veçantë është vendosur në ato botime që kanë një karakter konfirmues ose përpiqen për pajtim;
një listë me afro njëqind autorë, kryesisht të brezit të ri ose të mesëm, nga rajoni dhe që aktualisht janë duke shkruar dhe që kanë të bëjnë me ose kanë trajtuar marrëdhëniet serbo-shqiptare;
Lista e teksteve nga këta autorë, që përfshin disa qindra botime nga të gjitha fushat e marrëdhënieve serbo-shqiptare;
Një bazë të dhënash video që përfshin intervista me 12 intelektualë të shquar serbë dhe shqiptarë, të cilët ofruan përgjigje në tema mbi mundësitë e pajtimit historik, miqësisë dhe përmirësimit të bashkëpunimit midis serbëve dhe shqiptarëve;
Një segment i dialogut serbo-shqiptar që përmban materiale të gjera të publikuara në media në serbisht dhe anglisht nga 2018 deri sot. Këto tekste pasojnë zhvillimin e ngjarjeve brenda dialogut serbo-shqiptar, d.m.th. negociatat ndërmjet zyrtarëve serbë dhe kosovarë për një zgjidhje politike përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse.
Materiale të ndryshme arkivore, të tilla si dokumentarë të njohur dhe / ose filma artistikë, përmbajtje televizive dhe të ngjashme.

Portali është krijuar për të sfiduar perceptimet e rrënjosura armiqësore përmes prezantimit të tregimeve për njerëzit dhe ngjarjet që tregojnë histori të ndryshme nga ata që janë zakonisht të pranishëm, duke ofruar shembuj të shumëanshëm të bashkëpunimit dhe përpjekjeve të përbashkëta. Ne dëshirojmë të ofrojmë shembuj miqësie, bashkëpunimi, marrëdhënie alternative, projekte politike të realizuara ose të paplotësuara, të cilat karakterizojnë rajonin e Ballkanit dhe të tregojnë histori alternative për ata që ushqehen shumë shpesh në media, arsim dhe ligjërim shkencor.

Kjo bazë e të dhënave përmban intervistime me përfaqësues politikë, intelektualë dhe figura publike nga rajoni, përmbajtje edukative për marrëdhëniet serbo-shqiptare, dokumente dhe tekste me interes të përbashkët dhe materiale të tjera të ndërlidhura, të cilat ne përpiqemi t’i popullarizojmë dhe i bëjmë në dispozicion të gjerë.