Urednik izdanja: Jovan Nikolaidis
Design: Gazmend Çitaku
Foto: Roland Tasho
Tiraž: 300
Štampa IVPE, septembar 2016.
CIP – Kaталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње
ISBN 978-86-85727-58-0
COBISS.CG-ID 31065360

Preuzmi knjigu
Jedanaest akustičnih eseja – Arian Leka
DOWNLOAD